Webhotellit.com sopimusehdot

PLANEETTA INTERNET OY Yleiset Sopimusehdot 2010 Webhotellit.com -palveluille

1 Sopimusehtojen voimaantulo

Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden Yleisten sopimusehtojen kanssa samanaikaisesti tulevat voimaan Planeetta Internetin palvelu- ja tuotekohtaiset erityiset sopimusehdot. Nämä korvaavat kaikki aikaisemmin voimassa olleet yleiset ja erityiset sopimusehdot.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan 1.7.2010 jälkeen asiakkaiden kanssa solmittaviin sopimuksiin. Vanhojen asiakkaiden jo voimassaoleviin sopimuksiin näitä sopimusehtoja sovelletaan 1.8.2010 lukien.

Näihin sopimusehtoihin on lisätty tietosuojaehtoliite, jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

2 Yleisten Sopimusehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Planeetta Internet Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Planeetta Internet) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Palvelut voivat sisältää liittymiä ja viestintäpalveluja sekä muita Planeetta Internetin asiakkaille tarjoamia palveluja.

Nämä sopimusehdot liitetään asiakkaan ja Planeetta Internetin väliseen sopimukseen ja niitä sovelletaan, elleivät asiakas ja Planeetta Internet kirjallisesti toisin sovi. Näiden sopimusehtojen ohella sovellettaviksi tulevat Planeetta Internetin Palvelukohtaiset erityiset sopimusehdot.

Asiakirjojen etusijajärjestys on seuraava:

  1. Sopimus tai tilausvahvistus
  2. Sopimuksen tai tilausvahvistuksen liitteenä oleva palvelukuvaus
  3. Palvelukohtaiset Erityiset Sopimusehdot
  4. nämä Yleiset Sopimusehdot liitteineen
  5. Hinnasto

 

3 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

3.1 Osapuolet tekevät palvelusta kirjallisen sopimuksen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Planeetta Internet on hyväksynyt asiakkaan tilauksen toimittamalla asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen ja asiakas on toimittanut Planeetta Internetille mahdollisesti vaadittavan avaus- tai ennakkomaksun.

3.2 Asiakas ja Planeetta Internet voivat tehdä sopimuksen kirjallisesti tai kirjalliseen rinnastettavalla, Planeetta Internetin hyväksymällä tavalla sähköisesti, vastaavasti myös tilaus voidaan ottaa vastaan sähköisesti Planeetta Internetin palvelusivujen kautta tai sähköpostilla ja tilausvahvistus voidaan toimittaa sähköpostitse. Sopimus on voimassa toistaiseksi tai määrätyn sopimusajan.

3.3 Planeetta Internetillä on oikeus ennen sopimuksen hyväksymistä tarkastaa asiakkaan luottotiedot ja vaatia sopimuksen mukaisista maksuista kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta.

Sopimuksen siirtäminen

3.4 Planeetta Internetillä on ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain Planeetta Internetin kanssa samaan konserniin kuuluvalle taholle sekä kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Planeetta Internet ilmoittaa asiakkaalle siirrosta etukäteen.

3.5 Planeetta Internetillä on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

3.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman Planeetta Internetin kirjallista suostumusta.

4 Palvelun toimittaminen

Toimitusajankohta

4.1 Planeetta Internetin on aloitettava palvelun toimittaminen sovittuna toimituspäivänä tai sovitun ajan kuluessa. Jos toimitusaikaa tai –päivää ei ole sovittu, Planeetta Internet toimittaa palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta.

4.2 Palvelu on toimitettu, kun Planeetta Internet ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä.

4.3 Mikäli toimitus viivästyy asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta, mukaan lukien lisenssinantaja, televerkkoyhteyksiä toimittava teleyritys tai Planeetta Internetin päämies, johtuvasta seikasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä seikka on korjattu tai poistunut.

4.4 Planeetta Internetillä on oikeus periä palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä.

4.5 Jos palvelu toimitetaan asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen, Planeetta Internetillä on oikeus valita sopiva toimitusajankohta.

Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

4.6 Asiakkaan tulee järjestää Planeetta Internetille pääsy tarpeellisiin laitetiloihin sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen

4.7 Asiakkaan on annettava Planeetta Internetille riittävät ja oikeat tiedot toimitusta ja palvelun ylläpitoa varten ja ilmoitettava Planeetta Internetille hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa.

4.8 Asiakas vastaa Planeetta Internetille antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä sekä näiden mukaisesti suoritettujen palveluiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

Palveluiden käyttöönotto ja toimituksen hyväksyminen

4.9 Jos palvelu sisältää mahdollisuuden tallentaa tietoa, Planeetta Internetin vastuu tietojen tallessa pitämisestä alkaa siitä hetkestä, kun tiedot on onnistuneesti tallennettu osana palvelun käyttöön siirtymistä ja Planeetta Internet on ilmoittanut asiakkaalle, että tallentaminen on onnistunut.

4.10 Asiakkaan on välittömästi toimituksen jälkeen tarkastettava palvelu ja siihen mahdollisesti liittyvien laitteiden toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta toimituksen tai palvelun puutteesta tai virheestä välittömästi. Jos asiakas ei ole ilmoittanut virheistä neljäntoista (14) päivän kuluessa palvelun toimittamisesta tai on ottanut palvelun sen normaalin tarkoituksen mukaiseen käyttöön (tuotantokäyttö), katsotaan palvelu hyväksytyksi.

4.11 Reklamaatiosta huolimatta toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei palvelussa ole kohdan 6.1 mukaista virhettä. Asiakas vastaa vaatimiensa tarkastuksen sekä palveluun kuulumattomien testausten kustannuksista.

4.12 Palvelu katsotaan myös hyväksytyksi heti, kun se on osapuolten yhteisessä käyttöönottotestissä todettu toimivaksi. Sellaiset puutteellisuudet tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa laitteen tai palvelun käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta Planeetta Internet on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korjaamaan ne.

4.13 Planeetta Internet ja asiakas voivat sopia palvelun koekäyttöajasta. Koekäyttöajalla Planeetta Internetillä ei ole mitään velvoitteita eikä vahingonkorvausvastuuta. Asiakas ei ole velvollinen maksamaan palvelumaksua koekäyttöajalta, mutta asiakkaan on muutoin noudatettava sopimusta ja näitä ehtoja.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5.1 Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät sopimuksen, tilausvahvistuksen ja sen liitteinä olevien palvelukuvauksen mukaisesti ja ko. palvelua koskevien erityisten sopimusehtojen mukaisesti.

5.2 Esittelylehtisissä, Internet-sivuilla tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole palvelun määrityksiä, eivätkä sido Planeetta Internetiä.

5.3 Palvelu, ohjelmistot ja käyttöoikeus ohjelmistoihin toimitetaan ”sellaisinaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Palvelun käyttö pyritään tarjoamaan jatkuvasti periaatteen 24/7 mukaisesti pois lukien tilapäiset palvelukatkokset, jotka voivat johtua palvelun ylläpito-, päivitys- tai korjaustoimenpiteistä tai muista vastaavista katkoksista.

Palvelun tuottaminen ja muutokset.

5.4 Planeetta Internetillä on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.

5.5 Johtuen alan kehityksestä palvelu asiakkaan tilaamien palveluiden käytettävyys eri palvelualustoilla, käyttöjärjestelmissä ja matkaviestimissä saattaa muuttua, johtuen mm. käyttöjärjestelmien ja ohjelmien päivityksistä ja muutoksista.

5.6 Planeetta Internetillä on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista.

5.7 Planeetta Internet pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

6 Palvelun ylläpitäminen ja palvelun virhe

6.1 Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se poikkeaa sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa määritellyistä ominaisuuksista, edellyttäen että tämä poikkeama vaikuttaa palvelun käyttämiseen.

6.2 Mahdollista tietoliikenneyhteyden ajoittaista tai jatkuvaa hitautta ei ole pidettävä palvelun virheenä, jos asiakkaan hankkima kapasiteetti on riittämätön asiakkaan käyttöön nähden. Planeetta Internet toteaa nimenomaisesti, etteivät viestintäpalvelut ole luonteeltaan koskaan täysin häiriöttömiä, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen kirjallisesti sovittu erityisistä järjestelyistä, jotka voivat johtaa lähes täydelliseen häiriöttömyyteen.

Palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen.

6.3 Planeetta Internet ylläpitää palvelun käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti ja korjaa palveluissa olevat virheet kohtuullisessa ajassa normaalin työajan puitteissa.(ei lauantaisin) kello 9.00 - 17.00, ellei sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa ole muutoin sovittu. Normaalin työajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen.

Palvelun tilapäiset keskeytykset.

6.4 Planeetta Internetillä on oikeus tilapäisesti sulkea tai keskeyttää palvelu, jos käyttökatkos on tarpeen palvelun tai sen osan korjausta, päivittämistä tai ylläpitoa varten taikka palvelun käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi.

6.5 Tällöin Planeetta Internet toimii siten, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Planeetta Internet tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Ylläpidon rajoitukset.

6.6 Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Planeetta Internetistä riippumattomasta tai asiakkaan vastuulla olevasta syystä, kuten:

a) palvelun virheellisestä käytöstä taikka huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden taikka palvelun ympäristövaatimusten noudattamisessa tai

b) palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, teleyhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä taikka muun kuin Planeetta Internetin tekemästä muutoksesta, korjauksesta, liitännästä tai käyttämästä tarvikkeesta.

7 Asiakkaan vikailmoitus ja reklamointivelvollisuus

7.1 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen havaittuaan. Vikailmoitus tulee tehdä joko sähköpostitse tai Planeetta Internetin asiakassivuston kautta. Planeetta Internet pidättää itsellään oikeuden laskuttaa asiakasta virheellisen häiriöilmoituksen aiheuttamasta tarpeettomasta työstä.

7.2 Mahdollisessa käytön aikaisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti kahdeksan (8) päivän kuluessa havaittuaan virheen. Mikäli reklamointia ei tehdä tässä ajassa menettää asiakas oikeuden vahingonkorvaukseen tai sopimuksen purkuun. Vahingonkorvausta on vaadittava yhden (1) kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.

8 Sopimuskausi sopimuksen päättyminen

8.1 Sopimuskaudesta sovitaan sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa. Ellei muuta ole sovittu,

a) on sopimus voimassa toistaiseksi voimassaolevana. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti yksi (1) kuukausi ennen laskutusjakson päättymistä. Jos asiakas päättää sopimuksen, etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta.

b) määräaikainen sopimus jatkuu sovitun määräajan jälkeen kolmen (3) kuukauden sopimusjaksoissa, ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kunkin sopimusjakson päättymistä.

8.2 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos

a) palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta, eikä Planeetta Internet kohtuullisen ajan kuluessa asiakkaan ilmoituksesta uusi toimitusta; tai

b) jos palvelun toimitus kohtuuttomasti viivästyy Planeetta Internetin tuottamuksesta johtuvasta syystä. Irtisanomisoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

8.3 Planeetta Internetillä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain,

a) jos asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta kohtuullisessa ajassa Planeetta Internetin ilmoituksesta;

b) asiakas ei ole maksanut erääntynyttä maksua 14 päivässä siitä, kun asiakasta on huomautettu tästä kirjallisesti;

c) asiakas on konkurssissa, selvitystilassa tai on muutoin maksukyvytön

d) lisenssinantaja tai Planeetta Internetin päämies ei toimita palvelua tai lisenssiä taikka lopettaa palvelun tai lisenssin toimittamisen Planeetta Internetille tai asiakkaalle; tai

e) palvelun käyttö on ollut kokonaan keskeytettynä yli kahden (2) kuukauden ajan kohdassa 14.2 mainitusta syystä

8.4 Planeetta Internetin tekemä irtisanominen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa maksut sopimuskauden loppuun asti, paitsi jos irtisanominen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai yllä kohdasta 8.3 d).

9 Maksut ja Laskutus

9.1 Asiakas maksaa Planeetta Internetille palvelusta ja sen käytöstä sopimuksessa sovitut tai tilausvahvistuksessa määritellyt maksut tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut mahdolliset julkisoikeudelliset maksut.

9.2 Laskutus tapahtuu laskutuskausittain etukäteen. Ellei muuta ole sovittu, on laskutuskausi kolme (3) kuukautta. Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on EKP:n viitekorko + 7 % p.a.

9.3 Sopimuksen voimassa ollessa osapuolet voivat sopia palvelun kapasiteetin nostamisesta ja tähän perustuvista uusista hinnoista.

9.4 Mikäli asiakas haluaa laskea tilaamaansa kapasiteettia tai palvelutasoa;

a) on hän kuitenkin määräaikaisissa sopimuksissa velvollinen maksamaan voimassaolevan sopimuksen tai tilauksen mukaista hintaa määräaikaisen sopimuksen loppuun asti, tai

b) toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa velvollinen maksamaan alkuperäisen sopimuksen tai tilauksen hintaa kuluvan laskutuskauden loppuun asti, kuitenkin vähintään kolmen (3) kuukauden ajan.

9.5 Mikäli Planeetta Internetin toimittamaan palveluun sisältyy kolmannen osapuolen Planeetta Internetin alihankkijana tai yhteistyökumppanina tuottamia palveluja, kuten lisensoituja palveluja, ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan, on Planeetta Internetillä oikeus muuttaa hintaa vastaavasti.

9.6 Jos palveluun liittyvissä veroissa tai muissa viranomaisen määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, Planeetta Internetillä on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti.

9.7 Planeetta Internetillä on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

9.8 Jos Planeetta Internet on asiakkaan vaatimuksesta tehnyt ylitöitä tai tehnyt erityisjärjestelyä vaatineita töitä, Planeetta Internetillä on oikeus laskuttaa näistä aiheutuneet lisäkustannukset. Sopimukseen kuulumattomat palvelut ja työt veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti, ellei muuta ole sovittu.

9.9 Jos asiakas tekee laskusta Planeetta Internetille kirjallisen muistutuksen ja maksaa laskun riidattoman osan, Planeetta Internet ei sulje palvelua riidanalaisen osuuden maksamattomuuden vuoksi muistutuksen tutkimisen aikana.

10 Varmuuskopiointi

10.1 Asiakas vastaa palveluun tai palvelun avulla tallentamiensa tietojensa, tiedostojensa ja dokumenttiensa varmuuskopioinnista ja niiden toimivuuden tarkastamisesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Planeetta Internet ei vastaa tietojen, tiedostojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

10.2 Asiakkaan kanssa voidaan sopia sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa tai muutoin kirjallisesti asiakkaan käytössä olevien palvelimien, -järjestelmien, ohjelmistojen ja tallennettujen tietojen varmuuskopioinnista tietyin määräajoin sekä varmuuskopioiden säilyttämisestä ja palauttamisesta.

10.3 Ellei varmuuskopioinnista ole erikseen sovittu, ei Planeetta Internet voi taata mahdollisessa virhetilanteessa järjestelmän ja tiedostojen palauttamisesta virhetilannetta edeltävään tasoon.

11 Tietosuoja ja tietojen antaminen asiakkaan palveluista ja lokitiedostoista viranomaisille

11.1 Asiakas vastaa itse ja sitoutuu huolehtimaan riittävästä omien tietokoneidensa ja muun tietojärjestelmänsä, tietoverkkojensa, laitteiden, ohjelmistojen käyttämisen edellytysten suojauksesta. Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden käyttää ja ylläpitää riittävän tehokkaita viruksen torjuntaohjelmia ja muita suojauskeinoja.

11.2 Palvelu voi mahdollistaa sen, että asiakas voi kerätä ja tallentaa henkilötietoja sekä seurata sähköistä viestiliikennettä palvelussaan. Asiakas sitoutuu käsittelemään näitä tietoja vain siinä laajuudessa ja sellaiseen käyttötarkoitukseen, joka lain nojalla on sallittua. Asiakkaan on noudatettava soveltuvia lakeja ja on niiden noudattamisesta vastuussa.

11.3 Planeetta Internetillä on oikeus poliisiviranomaisen tai lain mukaan muuten toimivaltaisen viranomaisen tekemän pyynnön perusteella luovuttaa asiakkaan liittymää tai päätelaitteita koskevia tunnistamis- ja liikennetietoja rikostutkinnallisiin tarkoituksiin siten kuin siitä on säädetty sähköisen viestinnän tietosuojalaissa sekä esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin tai muun viranomaisen toimivaltuuksia koskevassa lainsäädännössä.

12 Palvelun kautta toimitettu aineisto.

12.1 Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Planeetta Internetin tai kolmansien osapuolten palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että asiakkaan Planeetta Internetin palvelimella toimittama tai niillä säilyttämä tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu:

a) aineisto ei aiheuta häiriötä televerkolle,

b) eikä loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia,

c) palvelua ei käytetä laittomasti tekijänoikeuksilla tai muutoin suojattujen kuva- tai äänitallenteiden, peli- tai tietokoneohjelmistojen välittämiseen ja/tai ns. piraattituotteiden myyntiin (ml. ns. torrent-verkot ja peer-to-peer verkot),

d) ei käytetä massapostituksiin (Spam) tai viestinverkkoja kohtaan suunnattuihin ei-toivottuihin hyökkäyksiin, tai

e) ole lainvastaista tai vastoin viranomaisten määräyksiä taikka hyvää tapaa.

12.2 Jos Planeetta Internet, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille taikka Planeetta Internetin tai kolmannen palvelimille, Planeetta Internetillä on oikeus poistaa tällainen aineisto tai estää sen käyttö.

12.3 Koska Planeetta Internet ei valvo palvelua hyväksikäyttäen kolmansille toimitettua tai kolmansilta saatua aineistoa, Planeetta Internet ei vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä.

12.4 Planeetta Internet ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista eikä sisältöön ja aineistoon liittyvistä vaatimuksista ja riidoista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

13 Asiakkaan velvollisuudet

13.1 Sen lisäksi mitä muualla näissä ehdoissa ja erityisissä ehdoissa on määritelty tulee asiakkaan:

13.2 Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Planeetta Internetlle laskutusosoitteensa muutoksesta. Myös nimen muutoksesta on ilmoitettava heti. Ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti.

13.3 Asiakas huolehtii siitä, että kopioi tai tulostaa järjestelmästä siihen tallentamansa tiedon tarvitsemassaan laajuudessa ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päätyttyä Planeetta Internet voi poistaa järjestelmästä asiakkaan siihen tallentaman tiedon eikä Planeetta Internetillä ole sen jälkeen velvollisuutta palauttaa asiakkaan järjestelmään tallentamia tietoja.

13.4 Sopimuksen päättyessä asiakkaan käytössä olleet palveluun sisältyneet laitteet normaali kuluminen huomioon ottaen ja muu omaisuus sekä aineisto, on palautettava Planeetta Internetille sellaisessa kunnossa kuin ne asiakkaalle luovutettaessa olivat.

13.5 Asiakkaan on palautettava tai tuhottava kaikki käyttöoikeuksin luovutetut ohjelmistot ja ohjelmistokopiot sekä poistettava tai muutoin tehtävä käyttökelvottomaksi asiakkaan laitteisiin asennetut ohjelmat ja käyttöliittymät. Palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja (kuten asennus-, avaus- tai liittymismaksut) ei palauteta.

14 Palvelun sulkeminen

Asiakkaan oikeus pyytää palvelun sulkemista.

14.1 Planeetta Internet sulkee palvelun asiakkaan pyynnöstä määräajaksi tai toistaiseksi. Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Planeetta Internetin oikeus sulkea palvelu.

14.2 Planeetta Internetillä on oikeus sulkea tai keskeyttää asiakkaan palvelut joko osittain tai kokonaan, jos

a) asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Planeetta Internetin erääntynyttä saatavaa 14 päivän kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä,

b) asiakas ei toimita sopimuksen mukaista ennakkomaksua tai vakuutta viikon kuluessa Planeetta Internetin vaatimuksesta,

c) asiakas on haettu selvitystilaan tai konkurssiin, asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi taikka asiakas on kaupparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut olemasta,

d) asiakas on aiheuttanut häiriötä televerkolle, -liikenteelle tai muille käyttäjille tai muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja,

e) asiakas on toimittanut tai asiakkaan palvelun kautta on toimitettu toisille palvelun käyttäjille taikka Planeetta Internetin tai kolmannen palvelimille kohdassa 12.1. tarkoitettua ei-toivottua aineistoa,

f) asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, tai

g) tuomioistuin, teletoimintaa valvova viranomainen tai muu viranomainen vaatii palvelun sulkemista tai sen keskeyttämistä

14.3 Palvelun käytön keskeyttäminen ei lakkauta käytön määrästä riippumattomien maksujen maksuvelvollisuutta.

14.4 Planeetta Internet voi periä käytön uudelleen avaamisesta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun, mikäli keskeyttäminen johtuu asiakkaasta.

15 Käyttäjätunnukset ja salasanat

15.1 Planeetta Internet toimittaa asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä käyttäjätunnukset ja salasanat, numerot ja muut tunnukset palvelun käyttöä varten. Asiakkaalla on sopimuksessa tai palvelukuvauksessa määritellyt oikeudet muuttaa palvelun sisältöä tai asetuksia käyttäjätunnuksia hyväksikäyttäen.

15.2 Planeetta Internet varaa oikeuden muuttaa käyttäjätunnuksia tai salasanoja, mikäli viranomaisten määräykset, palvelulliset tai tekniset syyt sitä edellyttävät. Planeetta Internet ilmoittaa käyttäjätunnuksien muutoksista asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen muutosta

15.3 Asiakas voi pyytää Planeetta Internetiä vaihtamaan salasanaa tai käyttäjätunnusta. Tästä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimenpidemaksu.

15.4 Asiakas saa luoda omia tunnuksia ja salasanoja, jos niin on palvelukuvauksessa sallittu. Asiakas ei saa käyttää tunnuksia sopimuksen päätyttyä.

15.5 Asiakkaan on säilytettävä tunnuksia huolellisesti ja siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Planeetta Internetille tunnusten paljastumisesta tai oletetusta paljastumisesta ulkopuolisille tai, jos palvelua on muutoin käytetty luvattomasti.

15.6 Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja asiakas vastaa kaikesta sillä tai sen avulla tehdyistä muutoksista asiakkaan palveluihin sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja/tai korjauskuluista.

16 Verkkotunnuksiin liittyvät oikeudet

16.1 Asiakkaan tulee perehtyä verkkotunnusrekisterien erillisiin sopimusehtoihin ja hyväksyä ne. Sopimusehdot ovat saatavilla kyseisten verkkotunnusrekisterien Internet-sivustoilla.

16.2 Planeetta Internet rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta toimien rekisteröinnissä asiakkaan maksun välittäjänä ja valtuutettuna.

16.3 Verkkotunnus rekisteröidään pelkästään asiakkaan antamien tietojen perusteella, joten asiakkaan tulee varmistua tietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus rekisteröitävään verkkotunnukseen.

16.4 Mikäli rekisteröintiä haetaan verkkotunnuslain tai muiden säädösten vastaisesti, voi Viestintävirasto tai muu rekisteröintiviranomainen hylätä tai perua rekisteröinnin verkkotunnuslain tai muun säännöksen vastaisena, esim. seuraavin perustein:

a) tunnus on siirretty toiselle ilman tunnuksen haltijan tai suojatun nimen tai merkin haltijan suostumusta, ja tämä pyytää tunnuksen peruuttamista;

b) on painavia perusteita epäillä, että tunnus on suojattu nimi tai merkki, ja nimen tai merkin haltija pyytää tunnuksen peruuttamista;

c) on painavia perusteita epäillä, että tunnus on suojatun nimen tai merkin johdannaisnimi tai -merkki ja se on hankittu ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, ja nimen tai merkin haltija pyytää tunnuksen peruuttamista.

16.5 Mikäli asiakas ei kahden viikon kuluessa pysty esittämään hyväksyttävää oikeutta rekisteröinnilleen, on mahdollista, että rekisteröinti jää toteutumatta tai se perutaan jälkikäteen. Näissä tapauksissa Planeetta Internet ei hyvitä asiakkaalle tämän suorittamia rekisteröinti- tai palvelumaksuja.

16.6 Mikäli Planeetta Internet ylläpitää asiakkaan verkkotunnuksia tai on rekisteröinyt asiakkaan verkkotunnuksen, on Planeetta Internetillä myös oikeus uusia verkkotunnus asiakkaan lukuun ja periä siitä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta.

17 IP-osoitteet

17.1 Planeetta Internetin IP-palveluissa käytettävät IP-osoitteet ovat pääsääntöisesti Planeetta Internetin omaisuutta ja palaavat Planeetta Internetin hallintaan, kun palvelusopimus päättyy.

17.2 Planeetta Internetillä on oikeus teknisistä syistä johtuen muuttaa asiakkaan käytössä olevia IP-osoitteita. Näistä muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle yhtä (1) kuukautta ennen muutosta.

17.3 Joissakin Planeetta Internetin palveluissa jaetaan dynaamisia IP-osoitteita, jotka vaihtuvat yhteyskertojen välillä tai yhteyden aikana. Nämä osoitteet ovat Planeetta Internetin tarjoama yhteyden käyttämiseen tarvittava palvelu. Asiakkaalla ei ole mitään muita kuin käyttöaikaisia oikeuksia kyseisiin IPosoitteisiin.

17.4 Asiakasta kielletään aktiivisesti rekisteröimästä dynaamisesti jaettuja IP-osoitteita mihinkään palveluun, josta voi aiheutua toiselle osoitetta käyttävälle asiakkaalle ei-toivottuja tietoliikenneyhteyksiä.

17.5 Mikäli asiakas kiellosta huolimatta tekee kyseisen rekisteröinnin, katsotaan hänen häirinneen tahallisesti tietoliikennettä ja hän on korvausvelvollinen aiheuttamastaan haitasta Planeetta Internetille ja kolmansille osapuolille.

17.6 Joihinkin palveluihin asiakas voi kytkeytyä olemassa olevilla omilla IP-osoitteillaan tai hankkia omat osoitteet palveluaikana. Mikäli asiakkaan hankkima palvelu mahdollistaa näiden osoitteiden käytön, on tästä erikseen sovittu kyseisen palvelun palvelukohtaisissa ehdoissa.

18 Immateriaalioikeudet

18.1 Kaikki palveluihin, ohjelmistoihin, aineistoihin sekä palvelun suorittamiseen liittyvään työhön ja sen perusteella syntyneisiin aineistoihin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Planeetta Internetille, Planeetta Internetin alihankkijoille tai Planeetta Internetille palvelun tai ohjelmiston lisensoineelle kolmannelle osapuolelle, eikä niitä miltään osin siirretä asiakkaalle.

18.2 Asiakkaalla ole ilman Planeetta Internetin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa aineistoa, asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakas ei saa poistaa, muokata tai peittää palvelussa olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä.

18.3 Siltä osin kuin Planeetta Internet tuottaa palvelun itse Planeetta Internet vastaa siitä, että palvelu ei yksistään loukkaa sopimuksen solmimishetkellä palvelun Suomessa voimassaolevia immateriaalioikeuksia. Kolmannen osapuolen, ml. lisensioijien, valmistamissa tai tuottamissa palveluissa ja ohjelmistoissa noudatetaan ko. kolmannen osapuolen käyttöoikeus-, lisenssitai palveluehtoja ja näissä määriteltyjä immateriaalioikeuksia.

18.4 Mikäli asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että Planeetta Internetin itse tuottaman palvelun käyttäminen loukkaa suojattua tekijänoikeutta, huolehtii Planeetta Internet parhaaksi katsomallaan tavalla asiakkaan puolustuksesta ja korvaa asiakkaan maksettavaksi tuomitut korvaukset.

18.5 Planeetta Internetin vastuu edellyttää, että asiakas ilmoittaa vaatimuksista kirjallisesti välittömästi niistä tiedon saatuaan ja samalla antaa valtuutuksen Planeetta Internetille asiakkaan eduista huolehtimiseksi sekä antaa Planeetta Internetille tarpeellisen tiedon ja avun.

18.6 Jos Planeetta Internet katson edellä mainittu immateriaaliloukkauksen olevan todennäköinen, Planeetta Internet harkintansa mukaan hankkii omalla kustannuksellaan oikeuden palvelun tai sen osan käytön jatkamiseen, korvaa palvelun vastaavalla tuotteella tai muuttaa palvelua siten, ettei loukkausta enää tapahdu. Planeetta Internet voi myös tällöin irtisanoa palveluntuottamisen välittömästi.

18.7 Planeetta Internet ei vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista siltä osin kuin ne koskevat muuta kuin Planeetta Internetin tuottamaa palvelua tai ohjelmistoa. Planeetta Internet ei myöskään vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat asiakkaan palveluun tekemästä muutoksesta, sopimuksen vastaisesta käyttötarkoituksesta tai siitä, että palvelua käytetään yhdessä toisen toimittajan toimittaman tai asiakkaan tuottaman palvelun kanssa tai vastoin Planeetta Internetin antamia ohjeita.

18.8 Planeetta Internetin vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksen osalta rajoittuu tämän kohdan 18 mukaisiin toimenpiteisiin. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan Planeetta Internetin käyttöön luovuttaman ohjelmiston tai aineiston käyttö ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakkaan tulee hankkia tarvittavat oikeudet ja korvata Planeetta Internetille kaikki immateriaaliloukkauksesta aiheutuneet vahingot.

19 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin.

19.1 Planeetta Internet myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden Planeetta Internetin sopimuksen perusteella toimittamien ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin sekä palvelun testaamiseksi toimitettuun aineistoon ja tietoihin.

19.2 Käyttöoikeuden perusteella asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja sekä testausaineistoa ja -tietoja ainoastaan Planeetta Internetin ohjeiden mukaan ja vain välittömästi palvelun käyttöön tai sen testaukseen liittyen.

19.3 Käyttöoikeuden päättyessä asiakkaan on omalla kustannuksellaan joko palautettava tai Planeetta Internetin pyynnöstä tuhottava hallussaan olevat alkuperäis- ja jäljennöskopiot, tietovälineet ja dokumentaatio

20 Vastuunrajaus ja vahingonkorvaus

20.1 Palvelun virheestä johtuva Planeetta Internetin vastuu rajoittuu sen vastuulla olevan virheellisen palvelun korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen.

20.2 Missään tilanteessa Planeetta Internet ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, kuten tuoton tai hyödyn menetystä, liikevaihdon tai tuotannon vähenemistä, tiedon katoamista tai viivästymistä, tai muuta välillistä vahinkoa.

20.3 Virhe- ja viivästystilanteissa Planeetta Internet on velvollinen korvaamaan asiakkaalle vain sen tahallisesti tai tuottamuksella aiheutetut, asiakkaan osoittamat välittömät vahingot.

a) Mikäli kyseessä on laskutusjaksoissa laskutettava palvelu, Planeetta Internet vahingonkorvausvelvollisuuden enimmäismäärä on kyseisen palvelun osalta sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna (2) kahdella.

b) Kertaluontoisten toimitusten osalta Planeetta Internetin vahingonkorvausvelvollisuuden enimmäis-määrä on viisitoista (15) prosenttia niiden palvelujen hinnasta, jonka toimituksesta on kysymys tai jos korvaus ei ole kohdistettavissa tiettyyn palveluun, korvausvelvollisuus on enintään viisitoista (15) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta

20.4 Vahingonkorvausta on vaadittava Planeetta Internetiltä kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai kuukauden kuluessa toimituksen tapahtumisesta.

21 Kuluttaja-asiakkaiden lainsäädäntöön perustuvat oikeudet

Nämä sopimusehdot eivät rajoita kuluttaja-asiakkaan kuluttajalainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksia. Mikäli nämä sopimusehdot tai palveluiden erityiset ehdot ja kuluttaja-asiakkaan lainsäädännön mukaiset oikeudet ovat ristiriidassa keskenään, sopimusehtoja tulkitaan kuluttajan edun ja kuluttajalainsäädännön mukaisesti.

22 Sopimuksen päättyminen

Sopimuksen irtisanominen

22.1 Sopimuksen irtisanomisesta voidaan sopia sopimuksessa ta tilausvahvistuksessa Mikäli näissä ei ole määräyksiä tai ehtoja sopimuksen irtisanomiseen sovelletaan irtisanomiseen mitä näiden ehtojen kohdassa 8 on määrätty.

Sopimuksen purkaminen

22.2 Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos palvelu poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä Planeetta Internet korjaa puutetta tai uusi toimitusta kohtuullisessa ajassa asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta, taikka jos palvelun toimitus viivästyy kohtuuttomasti Planeetta Internetin tuottamuksesta johtuvasta syystä. Asiakkaan purkuoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa.

22.3 Planeetta Internet voi purkaa palvelusopimuksen kokonaan tai osittain, jos

a) palvelu on ollut suljettuna asiakkaan pyynnöstä yli kaksi (2) kuukautta,

b) palvelu on ollut suljettuna kohdassa 14.2 mainitusta syystä kaksi (2) kuukautta tai

c) asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan, eikä korjaa rikkomustaan neljässätoista (14) vuorokaudessa Planeetta Internetin kirjallisesta vaatimuksesta.

Purku- ja irtisanomisilmoitukset

22.4 Purku- ja irtisanomisilmoitukset on tehtävä kirjallisesti

23 Salassapitovelvollisuus

23.1 Osapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisena toiselta osapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot. Planeetta Internet pidättää kaikki oikeudet luovutettuihin aineistoihin ja tietoihin, eikä asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä.

23.2 Sopimuksen päättyessä osapuolen on palautettava toiselta osapuolelta saamansa tiedot ja aineisto sekä hävitettävä hallussaan oleva aineisto ja kopiot. Kumpikin osapuoli vastaa osaltaan siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät sekä osapuolen mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin. Tämä salassapitoehto on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

24 Ilmoitukset

24.1 Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti Planeetta Internetin sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen, telefaksinumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

24.2 Planeetta Internetin tulee lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen taikka asiakkaan Planeetta Internetille ilmoittamaan telefaksinumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

25 Force Majeure ja vapauttamisperusteet

25.1 Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu vapauttamisperusteista. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopimuspuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimuspuolista riippumaton, tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, vientilisenssin epääminen, pakko-otto tai takavarikko, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, vakava epidemia, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, käyttövoiman rajoitukset, työselkkaus, tulipalo,tai

kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy sekä edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet taikka viivästykset.

25.2 Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena.

26 Sopimusehtojen muuttaminen ja toimittaminen

26.1 Planeetta Internet voi muuttaa näitä Yleisiä Sopimusehtoja ja/tai Palveluita koskevia Erityisiä Sopimusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista sopimusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti ja Planeetta Internetin asiakassivustolla.

26.2 Tiedottaminen tapahtuu kirjallisesti siihen osoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut laskutustaan varten edellisen laskutusjakson alussa tai muutoin sovitulla tavalla. Tässä kohdassa mainitut ehdot voivat muuttua myös lain, asetuksen tai viranomaispäätöksen johdosta.

26.3 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyväksi muutoksen voimaantullessa, jos Planeetta Internet ilmoittaa muuttavansa sopimusehtoja, kuitenkin aikaisintaan seuraavan laskutuskauden päättyessä.

26.4 Nämä Sopimusehdot ja erityiset sopimusehdot ovat saatavilla Planeetta Internetin asiakkaiden käyttöön tarkoitetuilta palvelusivuilta, joihin asiakas pääsee omilla käyttäjätunnuksillaan. Planeetta Internet toimittaa asiakkaan pyynnöstä toimitusehdot maksutta asiakkaalle postitse tai sähköpostitse.

27 Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

27.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

27.2 Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksista aiheutuvat riidat, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

27.3 Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa asia kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi.

Jäikö jotain epäselväksi, tai tarvitsetko muuten vain lisää apua ongelmaasi? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin autamme mielellämme!
  • sopimusehdot
  • 5 Auttoiko artikkeli?
Auttoiko tämä artikkeli teitä?

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia tietosuojaan liittyen

Olemme saaneet asiakkailtamme paljon kysymyksiä tietosuojaan liittyen palvelussamme. Olemme...

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle. Niitä käytetään...

Tietosuojaseloste

Webhotellit.com palveluille Yleistä   Palveluidemme tarjoaminen edellyttää, että keräämme ja...